Vergelijk onze tarieven

Tarief vergelijken
Jij bepaalt wat je betaalt. Vergelijk nu je huidige tarief en stap gelijk over! Tarief vergelijken
MKB-afval
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN EN/OF LEDIGEN VAN AFVALCONTAINERS DOOR

 

MKB-AFVAL.NL

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Stoffen: alle door de Opdrachtgever aan MKB-afval aangeboden of gevraagde stoffen, in welke vorm of

hoedanigheid dan ook (hieronder mede begrepen stoffen in vloeibare vorm);

Afvalstoffen: stoffen waarvan Opdrachtgever zich wil ontdoen;

Gevaarlijke en oliehoudende afvalstoffen: de op basis van de actuele en vigerende Europese

afvalstoffenlijst ‘Eural’ bepaalde gevaarlijke (afval)stoffen, al dan niet oliehoudend, met inbegrip van

daarmee gemengde stoffen.

Be- en/of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin de (afval)stoffen geschikt worden gemaakt voor

hergebruik, nuttige toepassing of be- en/of verwerking dan wel waar (afval)stoffen worden gestort of

verbrand;

Overlaadstation: de inrichting waar (afval)stoffen worden overgeslagen;

Inzamelvoertuig: een voertuig dat is ingericht voor het inzamelen van (afval)stoffen;

Inzamelmiddel(len): alle (her)bruikbare middelen zoals (rol)containers;

Rolcontainer: een laadkist op twee of vier wielen, die bestemd is voor het deponeren van (afval)stoffen

en geschikt is voor lossing in een inzamelwagen;

Eigen container: een container die eigendom is van Opdrachtgever;

Opdrachtgever: al diegenen die met MKB afval.nl B.V., hierna te noemen “MKB-afval” een Overeenkomst

op afstand sluiten, een offerte aanvragen of product en/of dienst afnemen;

Overeenkomst op afstand: iedere opdracht/overeenkomst op afstand waarbij MKB-afval zich jegens

Opdrachtgever op afstand verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten waarop deze

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

MKB-afval: MKB-afval en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen die partij zijn bij een

Overeenkomst op afstand of in het kader van een Overeenkomst op afstand producten en/of diensten aan

de Opdrachtgever leveren;

Werktijden: de normale arbeidstijden bij MKB-afval, te weten van 7:00 uur tot 16.00 uur van maandag t/m

vrijdag, m.u.v. nationale of plaatselijke feestdagen.

 

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand, offertes, inzake van de

verhuur dan wel het anders in gebruik geven van (rol)containers, (semi) ondergrondse containers,

perscontainers, afzetcontainers en overige inzamelmiddelen, hierna te noemen “container(s)”, alsmede de

lediging daarvan, die MKB-afval met haar opdrachtgevers sluit.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van

Opdrachtgever gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door MKB-afval schriftelijk zijn

aanvaard en dan uitsluitend voor de Overeenkomst op afstand waarvoor zij zijn aanvaard. De

toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden

aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zijn in te

zien en op verzoek van de afnemer per omgaande en kosteloos worden toegezonden.

3. Aanbiedingen en Overeenkomst op afstand

3.1 Alle aanbiedingen van MKB-afval en daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

3.3 Een vrijblijvende offerte kan door MKB-afval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door

Opdrachtgever worden herroepen.

3.4 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens,

van de juistheid waarvan MKB-afval mag uitgaan.

3.5 MKB-afval is slechts gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering

daarvan is begonnen.

3.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte

punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever van MKB-afval niet, maar komt een Overeenkomst

op afstand alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.

3.7 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens MKB-afval en/of haar ondergeschikten zijn niet

bindend, tenzij deze uitdrukkelijk door MKB-afval zijn bevestigd. Overeenkomst op afstand en met

ondergeschikten van MKB-afval binden deze laatste niet voor zover deze niet door haar

schriftelijk zijn bevestigd. Onder ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en

medewerkers, die geen procuratie hebben.

3.8 In deze voorwaarden is artikel 6:227c lid 1 uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

 

4. Aanbiedingsvoorschriften

4.1 Opdrachtgever is voor aanvang van de werkzaamheden door MKB-afval, alsook nadien telkens wanneer

MKB-afval daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de

herkomst, de eigenschappen en de samenstelling, alsook de gevarenklassen van de (afval)stoffen aan

MKB-afval te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de

samenstelling en/of de gevarenklassen van de (afval)stoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk

schriftelijk aan MKB-afval te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om telkens wanneer de aard, de

eigenschappen of de samenstelling van de (afval)stoffen wijzigt/wijzigen, zulks eigener beweging

schriftelijk aan MKB-afval te melden.

4.2 Opdrachtgever staat jegens MKB-afval in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de

door hem aangeboden (afval)stoffen, alsmede dat de aldus aangeboden (afval)stoffen overeenstemmen

met de etikettering op de container en de daarbij behorende documenten.

4.3 In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de

in te zamelen (afval)stoffen in specifieke containers, zal Opdrachtgever in die containers geen

(afval)stoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen (afval)stoffen deponeren, die

krachtens Overeenkomst op afstand niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking

mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat rolcontainers en ondergrondse containers nimmer mogen

worden aangeboden met: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of

afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afval)stoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief,

stof veroorzaken bij het legen en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn. Het soortelijk gewicht van het

aangeboden bedrijfsafval in rolcontainers en ondergrondse containers mag niet meer bedragen dan 90

kilogram per m3. het meerdere gewicht wordt aan de Opdrachtgever doorberekend. In containers die

bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke (afval)stoffen, zoals bijvoorbeeld glas, papier,

blik, textiel, kunststoffen e.d. mogen uitsluitend die specifieke (afval)stoffen worden gedeponeerd.

Rolcontainers dienen met gesloten deksels aangeboden te worden.

4.4 Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient

Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de acceptatievoorwaarden, die te vinden zijn op de

website onder https://www.mkb-afval.nl/meer/rolcontainers/afvalsoorten/. In geval van twijfel over de wijze

waarop hij aan de acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen

te vragen aan MKB-afval.

4.5 Containers in eigendom van Opdrachtgever dienen te passen op de inzamelwagen van MKB-afval en

mogen deze niet beschadigen.

 

5. Uitvoering van de werkzaamheden

5.1 MKB-afval is verplicht de werkzaamheden naar de bepalingen van de Overeenkomst op afstand uit te

voeren.

5.2 MKB-afval aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor de werkzaamheden vereiste

vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.

5.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat MKB-afval haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten.

5.4 Opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen, die eventueel benodigd zijn voor het plaatsen van de

container(s) dan wel het laden of lossen van stoffen.

5.5 Opdrachtgever is gehouden om gedurende de loop van de Overeenkomst op afstand alle vrijkomende

(afval)stoffen, zoals omschreven in de Overeenkomst op afstand, aan MKB-afval aan te bieden

5.6 Opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Opdrachtgever draagt

zorg, indien noodzakelijk, voor voldoende verlichting en/of overige afbakening van de container met

inachtneming van de wettelijke voorschriften, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk zal zijn

voor eventuele schade, boetes en overige kosten en MKB-afval ter zake zal vrijwaren.

5.7 Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe

strekkende verzoek van MKB-afval zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen

door of vanwege MKB-afval, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve

medewerking verlenen en de richtlijnen van MKB-afval desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan

monsterneming en analyse zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de (afval)stoffen

conform de door de Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen de Opdrachtgever en

MKB-afval een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de (afval)stoffen tot stand komt

respectievelijk is gekomen.

6. Wijze van aanbieden van (afval)stoffen en ophaaldagen

6.1 Opdrachtgever biedt aan MKB-afval zijn (afval)stoffen op de contractueel overeengekomen wijze aan.

6.2 Een wijziging van de wijze van aanbieden of aanbiedingsfrequentie is alleen geldig indien zij schriftelijk is

vastgesteld en door beide partijen is ondertekend.

6.3 De (afval)stoffen dienen zodanig te worden aangeboden, dat uitsteken buiten de container, verlies of

wegwaaien van (afval)stoffen wordt voorkomen en dat geen hinder aan derden wordt veroorzaakt. In het

geval de container is overbeladen of verkeerd beladen, zulks ter beoordeling van MKB-afval, is MKB-afval

gerechtigd de afvoer van de container te weigeren dan wel om extra kosten aan Opdrachtgever in

rekening te brengen.

6.4 Incidentele wijzigingen t.g.v. nationale of plaatselijke feestdagen, calamiteiten e.d. kunnen door MKB-afval

eenzijdig worden aangebracht.

6.5 De afvalstoffen dienen in door MKB-afval ter beschikking gestelde en/of goedgekeurde containers te

worden aangeboden.

 

7. Gebruik van de containers

7.1 Alle door of vanwege MKB-afval aan opdrachtgever ter beschikking gestelde containers zijn en blijven

haar eigendom, .tenzij contractueel anders wordt overeengekomen.

7.2 Plaatsing, verplaatsing of verwijdering van de container geschiedt op aanwijzing van Opdrachtgever. De

extra kosten van voortijdige verplaatsing dan wel verwijdering van de container op last van Opdrachtgever

dan wel van de bevoegde autoriteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever dient de betreffende container te gebruiken voor het doel (het bergen en aanbieden van

(afval)stoffen) waarvoor de container is bedoeld.

7.4 In de container(s) mogen geen (afval)stoffen worden gedeponeerd, die de container(s) of andere

eigendommen van MKB-afval beschadigen of aantasten.

7.5 In containers geplaatst voor gescheiden inzameling van (herbruikbare) deelstromen, mogen uitsluitend de

deelstromen worden gedeponeerd, waarvoor de container is bedoeld.

7.6 In de container(s) mogen geen (afval)stoffen worden gedeponeerd die qua afmeting groter zijn dan de

container(s).

7.7 De containers dienen – voor zover zij beschikken over deksels, kleppen of deuren – bij het aanbieden aan

MKB-afval goed gesloten te zijn.

7.8 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat maatregelen worden getroffen om overlast (stank, stof,

ongedierte e.d.) als gevolg van gebruik van de container te voorkomen; de containers goed worden

beheerd; de containers regelmatig worden gereinigd en zo nodig ontsmet, waarbij inschakeling van een

derde partij vooraf schriftelijk door MKB-afval dient te zijn goedgekeurd.

7.9 De containers worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn.

Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst aan MKB-afval

worden meegedeeld.

7.10 Beschadiging aan en vernieling van de container(s) worden door MKB-afval hersteld op kosten van

Opdrachtgever, tenzij deze aantoont dat de beschadiging of vernieling te wijten is aan MKB-afval.

7.11 Het is niet toegestaan de container(s) door derden te laten gebruiken, vervoeren of ledigen of deze in

onderhuur af te staan, tenzij contractueel anders is overeengekomen.

7.12 Opdrachtgever is verplicht de container(s) deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal,

verduistering, brand en beschadiging.

 

8. Ledigen van de containers

8.1 Opdrachtgever is gehouden de aan hem ter beschikking gestelde containers(s) door MKB-afval te laten

ledigen.

8.2 De ledigingen en/of wisseling van de container zal met bekwame spoed op maandag tot en met vrijdag

geschieden., voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van de

desbetreffende wettelijke voorschriften, met uitzondering van de officieel erkende zon- en feestdagen.

Opdrachtgever draagt zorg voor een vrije onbelemmerde toegang tot de container op de verharde weg.

8.3 De dagen van lediging of inzameling worden na onderling overleg tussen Opdrachtgever en MKB-afval

vastgesteld. Een structurele wijziging daarvan is alleen geldig indien zij schriftelijk door MKB-afval is

medegedeeld c.q. bevestigd.

8.4 Indien het overdragen of aanbieden van (afval)stoffen plaatsvindt op het terrein van Opdrachtgever, dient

dit te geschieden door de container op de vastgestelde ledigingsdag en op de overeengekomen vaste

plaats in gesloten toestand en op een zodanige wijze gereed te zetten, dat het voor MKB-afval daarvoor in

gebruik zijnde inzamelvoertuig onbelemmerd toegang heeft tot de container.

8.5 Het overdragen of aanbieden van (afval)stoffen dient plaats te vinden aan de openbare weg, dit dient te

geschieden door de container op de vastgestelde ledigingsdag, niet eerder dan 7.00 uur, te plaatsen op

het trottoir zo dicht mogelijk bij de rijweg of bij het ontbreken van het trottoir aan de kant van de rijweg, in

gesloten toestand en op de wijze waardoor het voetgangers- en overige verkeer niet in gevaar wordt

gebracht, gehinderd of belemmerd.

8.6 Plaatsing van de container op de openbare weg wordt slechts toegestaan op de dag van lediging.

8.7 De container dient zo spoedig mogelijk na lediging van de openbare weg te worden verwijderd.

9. Afval be- en verwerkingsgaranties

9.1 De aan MKB-afval aangeboden (afval)stoffen zullen, zo nodig via een overlaadstation dat over de

benodigde vergunningen beschikt, worden afgevoerd naar de be- en/of verwerkingsinrichting die de

desbetreffende stoffen mag accepteren o.g.v. een aan haar, door het bevoegd gezag, verleende

vergunning.

9.2 Indien (afval)stoffen – met het oog op de gescheiden verwerking ervan – gescheiden worden aangeboden

conform de Overeenkomst op afstand, zal MKB-afval de desbetreffende stoffen aan die beoogde be- of

verwerkingsgespecialiseerde inrichting leveren.

9.3 Indien de op voorhand bepaalde be- en/of verwerkingsinrichting voor de in te zamelen (afval)stoffen niet

beschikbaar of bereikbaar is, is MKB-afval bevoegd de (afval)stoffen naar een andere be- en/of

verwerkingsinrichting af te voeren en de extra kosten die hierdoor ontstaan aan Opdrachtgever in

rekening te brengen.

9.4 Indien de (afval)stoffen niet voldoen aan de specificaties of analyses zoals aangegeven door

Opdrachtgever, is MKB-afval gerechtigd de (afval)stoffen te laten be- en/of verwerken, als zijnde de juiste

(afval)stoffen en de kosten daarvan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

10. Meer- en minderwerk

10.1 Voor buiten de opdracht vallend werk is MKB-afval niet aansprakelijk.

10.2 Wanneer de uitvoering van de opdracht door oorzaken buiten de schuld van MKB-afval niet geregeld en

zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is MKB-afval gerechtigd de

daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment

geldende tarief.

10.3 Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder kosten

ontstaan doordat de uitvoering van de opdracht niet in gewone dag-uren kan geschieden.

11. Prijzen

11.1 Alle door MKB-afval opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

11.2 MKB-afval behoudt uitdrukkelijk het recht voor de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de

Overeenkomst op afstand te verhogen, indien de kosten voor MKB-afval toenemen als gevolg van buiten

haar invloedssfeer liggende omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van stijging van de loonkosten,

energiekosten, van de be- of verwerkingsprijzen. De door de (inter)nationale overheid opgelegde

heffingen, toeslagen en belastingen worden altijd doorberekend aan Opdrachtgever.

11.3 De kosten verbonden aan de vergunningen, ontheffingen, precario c.a. welke benodigd zijn voor het

plaatsen van door MKB-afval ter beschikking gestelde containers, komen voor rekening van

Opdrachtgever.

11.4 De ledigingtarieven en abonnementen m.b.t. rolcontainers zijn gebaseerd op een soortelijk gewicht van

90 kilogram per m3. Bij constatering van overschrijding van het soortelijk gewicht wordt het ledigingtarief

en/of abonnement aangepast op basis van het werkelijke gewicht.

11.5 Voor wisseling van rolcontainer wordt een bedrag van € 75,00 (exclusief BTW) doorberekend aan

opdrachtgever. Voor afvoer binnen 12 maanden na starten overeenkomst met optie maandelijks opzegbaar

van de rolcontainer wordt een bedrag van € 110,00 (exclusief BTW) doorberekend aan opdrachtgever.

11.6 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft MKB-afval het recht om jaarlijks haar prijzen te

verhogen conform het NEA-indexcijfer.

 

12. Duur en beëindiging

12.1 Overeenkomsten op afstand worden steeds aangegaan voor de duur van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen.

12.2 Behoudens tijdige schriftelijke opzegging van de Overeenkomst op afstand conform artikel 12.3, wordt de

Overeenkomst op afstand telkens stilzwijgend verlengd voor een zelfde duur als waarvoor de

Overeenkomst op afstand oorspronkelijk werd aangegaan.

12.3 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand (tenzij anders afgesproken)

 

12.4 Behoudens in het geval dat Opdrachtgever daartoe wegens verzuim van MKB-afval gerechtigd zou zijn, is

Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst op afstand tussentijds te beëindigen.

12.5 De Overeenkomst op afstand tussen Opdrachtgever en MKB-afval geldt voor de (afval)stoffen waartoe

een overeenkomst op afstand afgesloten is of waarvoor de dienstverlening wordt uitgevoerd en is

exclusief. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst op afstand te sluiten met een derde voor

dezelfde (afval)stoffen en dienstverlening.

12.7 MKB-afval is bevoegd om – onverminderd haar recht op schadevergoeding – zonder nadere sommatie de

Overeenkomst op afstand door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever met

onmiddellijke ingang te ontbinden, indien en zodra Opdrachtgever in wettelijk verzuim is met één of meer

van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op afstand, in staat van faillissement wordt verklaard,

surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of

indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de

beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer Opdrachtgever – indien

deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze vennootschap – in liquidatie verkeert of

wordt ontbonden.

 

13. Onuitvoerbaarheid van de opdracht of overmacht

13.1 Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst op afstand deze door MKB-afval niet kan worden

nagekomen ten gevolge van omstandigheden die MKB-afval bij het tot stand komen van de

Overeenkomst op afstand niet bekend waren, heeft MKB-afval het recht te vorderen dat de inhoud van de

Overeenkomst op afstand zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering mogelijk blijft.

13.2 Daarnaast heeft MKB-afval het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in

verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van

de Overeenkomst op afstand redelijkerwijze niet te verwachten waren en/ of buiten haar invloedssfeer

liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

13.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en/of buiten de invloedssfeer van

MKB-afval liggen, ook wel omschreven als overmacht, wordt mede verstaan natuurrampen,

belemmeringen door derden, brand, stakingen of werkonderbrekingen of oproer, oorlog of oorlogsgevaar,

alsmede de invoering van maatregelen en/ of voorschriften van overheidswege.

13.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke

onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de Overeenkomst op afstand tussen

partijen wordt ontbonden zonder dat één van partijen recht heeft op vergoeding van door de ontbinding

geleden of te lijden schade.

13.5 Indien MKB-afval bij het intreden van de overmacht haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij

gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte

werkzaamheden c.q. de gemaakte kosten.

13.6 MKB-afval heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare

omstandigheid, die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar

verplichtingen had moeten voldoen.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 MKB-afval aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade geleden door Opdrachtgever, die het

rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar

verbintenis of uit onrechtmatige daad, en maximaal tot het bedrag van de door de verzekering gedane

uitkering.

14.2 In het geval de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door

verzekering is gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal: het factuurbedrag beperkt tot de

waarde van de betreffende prestatie of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen

prestatie; bij levering in termijnen, het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de

desbetreffende prestatie.

14.3 In afwijking van de voorgaande leden moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Niet

voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade en/ of gevolgschade (bedrijfsstoring en andere

onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient

zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld

van hulppersonen is MKB-afval niet aansprakelijk. MKB-afval is niet aansprakelijk, indien de tekortkoming

het gevolg is van overmacht.

14.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle cascoschade aan de container, waaronder begrepen

brandschade, alsmede voor verlies, diefstal, graffiti en vervuiling daarvan. MKB-afval is niet aansprakelijk

voor schade direct of indirect ontstaan ten gevolge van defecten of gebreken aan de container of

onderdelen daarvan zoals hang- en sluitwerk, dak-, vloer- of binnenbekleding van de container.

14.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het in de container geladen materiaal. Opdrachtgever zal MKBafval

vrijwaren tegen aanspraken van derden, boetes, overige heffingen en schades, waaronder begrepen

milieuverontreiniging voor zover teweeggebracht door de in de container geladen materialen en onjuiste

plaatsing. Indien bij aanbieding van (afval)stoffen blijkt, dat de container afvalstoffen bevat, die volgens dit

artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is MKB-afval bevoegd de container terug te voeren naar

opdrachtgever of zorg te dragen voor een adequate afvoer naar een andere afvalverwijderingsinrichting.

De (extra) kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is

voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van

een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en

de samenstelling van de (afval)stoffen en/of doordat de (afval)stoffen niet overeenstemmen met de

etikettering op de container en de daarbij behorende documenten en/of doordat de (afval)stoffen niet

overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel.

14.6 De termijn waarvoor MKB-afval voor schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot één

jaar na de schade toebrengende gebeurtenis c.q. het ontstaan van de schade. Na verloop van die termijn

vervalt ieder recht van opdrachtgever om MKB-afval aan te spreken.

 

15. Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of

opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is aangegeven.

15.2 Opdrachtgever is gehouden zelf voor betaling zorg te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de

betaling (namens hem) door een derde te laten uitvoeren.

15.3 De voor huur en een abonnement verschuldigde vergoeding wordt maandelijks, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, bij vooruitbetaling aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

15.4 Correcties op abonnementen en vergoedingen gerelateerd aan het feitelijke gebruik van een product

en/of dienst worden maandelijks, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, achteraf bij de

Opdrachtgever in rekening gebracht.

15.5 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze steeds plaats te vinden 30 dagen na de

factuurdatum van elke termijn factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de

factuur is aangegeven.

15.6 Tevens is MKB-afval gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn

betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten. De hierdoor niet uitgevoerde ledigingen

worden niet kosteloos ingehaald of financieel gecompenseerd.

 

16. Klachten

16.1 Binnengekomen klachten zullen op de datum van binnenkomst worden geregistreerd.

16.2 Op ingediende klachten wordt z.s.m. doch in ieder geval binnen twee werkdagen na het indienen van de

klacht, gereageerd door of de klacht op te lossen of contact op te nemen met de klager.

16.3 Klachten over facturen dienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij MKB-afval te zijn

ingediend. Na deze termijn van 30 dagen wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met (de hoogte

van) de in rekening gebrachte vergoeding. Als Opdrachtgever een bezwaar heeft ingediend moet hij

blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen uit elk product en/of dienstverlening.

 

17. Veiligheid en milieu

Opdrachtgever dient ter zake van de door hem aan MKB-afval - ter uitvoering van werkzaamheden door

MKB-afval – opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of MKB-afval geldende

arbeidsomstandigheden, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in

acht te nemen.

 

18. Ontbinding

18.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst op afstand vindt plaats door een schriftelijke

verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot

MKB-afval richt, zal hij te allen tijde eerst MKB-afval schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke

termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke

tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.

18.2 Opdrachtgever heeft geen recht de Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn

verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakomen van zijn

verplichtingen.

18.3 Indien MKB-afval instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij

steeds het recht op vergoeding van alle schade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter

vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever

geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties en heeft MKB-afval onverkort

recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

19. Overdracht; vertegenwoordiging

19.1 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van MKB-afval niet toegestaan rechten en

verplichtingen uit of samenhangende met de met MKB-afval gesloten Overeenkomst op afstand geheel 

of gedeeltelijk aan derden of aan haar gelieerde bedrijven over te dragen, tot zekerheid te verbinden, dan

wel op andere wijze te bezwaren.

19.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om een derde te machtigen om zijn belangen voortvloeiende uit of

samenhangende met de Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te behartigen, noch is

opdrachtgever gerechtigd om zich ter zake door een derde te laten vertegenwoordigen.

19.3 Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de Overeenkomst op afstand alle bij hem

vrijkomende afvalstoffen die omschreven zijn in de Overeenkomst op afstand aan MKB-afval aan te

bieden.

19.4 MKB-afval is bevoegd de rechten en verplichtingen uit een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op

afstand over te dragen aan een derde en Opdrachtgever stemt op voorhand in met zodanige overdracht,

tenzij Opdrachtgever aantoont, dat deze opdracht Opdrachtgever in materiële zin benadeelt.

 

20. Toepasselijk recht

20.1 Op de Overeenkomst op afstand tussen MKB-afval en Opdrachtgever is Nederlands Recht van

toepassing.

20.2 Indien Opdrachtgever en MKB-afval van mening verschillen over de interpretatie van de Overeenkomst op

afstand of deze Algemene Voorwaarden wordt in eerste instantie getracht in onderling overleg tot

overeenstemming te komen.

20.3 Indien hiervoor bedoeld overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, kan het

geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

 

21. Gedeeltelijke nietigheid / omzetting

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk

ongeldig is, blijven de Overeenkomst op afstand en deze Algemene Voorwaarden voor het overige

onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te

zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

 

22. Coulance/geen rechtsverwerking

Indien MKB-afval uit coulance of uit andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens

Opdrachtgever geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden,

verwerkt MKB-afval daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op

desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene

Voorwaarden.

 


Kunnen wij je helpen?

Naar onze klantenservice