Vergelijk onze tarieven

Tarief vergelijken
Vergelijk uw huidige tarief met ons tarief en zie direct of u voordeliger uit bent met MKB-afval. Tarief vergelijken
MKB-afval
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download hier de printversie van de Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN EN/OF LEDIGEN VAN AFVALCONTAINERS DOOR MKB-AFVAL.NL  

1.        Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Stoffen: alle door de Opdrachtgever aan MKB-afval.nl aangeboden of gevraagde stoffen, in welke vorm of hoedanigheid dan ook (hieronder mede begrepen stoffen in vloeibare vorm);

Afvalstoffen: stoffen waarvan Opdrachtgever zich wil ontdoen;
Gevaarlijke en oliehoudende afvalstoffen: (afval)stoffen (al dan niet oliehoudend) die als zodanig zijn aangewezen in de Wet Besluit Inzameling Afvalstoffen (BIA) of in de op deze wet gebaseerde regelgeving;

Bewerkingsinrichting en/of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin de (afval)stoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of bewerkings en/of verwerking dan wel waar (afval)stoffen worden gestort of verbrand;

Overlaadstation: de inrichting waar (afval)stoffen worden overgeslagen;


Inzamelvoertuig: een voertuig dat is ingericht voor het inzamelen van (afval)stoffen;


Inzamelmiddel(len): alle (her)bruikbare middelen zoals (rol)containers;


Rolcontainer: een laadkist op twee of vier wielen, die bestemd is voor het deponeren van (afval)stoffen en geschikt is voor lossing in een inzamelwagen;


Eigen container : een container die eigendom is van Opdrachtgever;


Opdrachtgever: degenen die met MKB afval.nl B.V., hierna te noemen “MKB-afval.nl” een Overeenkomst op afstand sluiten, een offerte aanvragen of product en/of dienst afnemen;


Overeenkomst op afstand: iedere opdracht/overeenkomst op afstand waarbij MKB-afval.nl zich jegens Opdrachtgever op afstand verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;


MKB-afval.nl: MKB-afval.nl en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen die Partij zijn bij een Overeenkomst op afstand of in het kader van een Overeenkomst op afstand producten en/of diensten aan de Opdrachtgever leveren;


Werktijden: de normale arbeidstijden bij MKB-afval.nl, te weten van 7:00 uur tot 16.00 uur van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van nationale of plaatselijke feestdagen.

 

2.    Toepasselijkheid voorwaarden

2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst op afstand, offertes, inzake van de verhuur dan wel het anders in gebruik geven van (rol)containers, (semi) ondergrondse containers, perscontainers, afzetcontainers en overige inzamelmiddelen, hierna te noemen “container(s)”, alsmede de lediging daarvan, die MKB-afval.nl met haar opdrachtgevers sluit.


2.2    Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever gelden slechts, indien en voor zover deze  uitdrukkelijk door MKB-afval.nl schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst op afstand waarvoor zij zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.3    Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden zijn in te zien en worden op verzoek van de afnemer per omgaande en kosteloos worden toegezonden.   

 

3.    Aanbiedingen en overeenkomst op afstand

3.1    Alle aanbiedingen van MKB-afval en daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


3.2    Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.


3.3    Een vrijblijvende offerte kan door MKB-afval.nl binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever worden herroepen.


3.4    Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan MKB-afval.nl mag uitgaan.


3.5    MKB-afval.nl is slechts gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.


3.6    In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offertes op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever van MKB-afval.nl niet, maar komt een Overeenkomst op afstand alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.


3.7    Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens MKB-afval.nl en/of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk door MKB-afval.nl zijn bevestigd. Overeenkomst op afstand en met ondergeschikten van MKB-afval.nl binden deze laatste niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Onder ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben.

3.8 In deze voorwaarden is artikel 6:227c lid 1 uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

 

Artikel 4 - Aanbiedingsvoorschriften

4.1    Opdrachtgever is voor aanvang van de werkzaamheden door MKB-afval.nl, alsook nadien telkens wanneer MKB-afval.nl daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling, alsook de gevarenklassen van de (afval)stoffen aan MKB-afval.nl te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de (afval)stoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan MKB-afval.nl te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de (afval)stoffen wijzigt/wijzigen, zulks eigener beweging schriftelijk aan MKB-afval.nl te melden.


4.2    Opdrachtgever staat jegens MKB-afval.nl in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden (afval)stoffen, alsmede dat de aldus aangeboden (afval)stoffen overeenstemmen met de etikettering op de container en de daarbij behorende documenten.


4.3    In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen (afval)stoffen in specifieke containers, zal Opdrachtgever in die containers geen (afval)stoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen (afval)stoffen deponeren, die krachtens overeenkomst op afstand niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat rolcontainers en ondergrondse containers nimmer mogen worden aangeboden met: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afval)stoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, stof veroorzaken bij het legen en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn. Het soortelijk gewicht van het aangeboden bedrijfsafval in rolcontainers en ondergrondse containers mag niet meer bedragen dan 90 kilogram per m3. het meerdere gewicht wordt aan de Opdrachtgever doorberekend. In containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke (afval)stoffen, zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.d. mogen uitsluitend die specifieke (afval)stoffen worden gedeponeerd. Rolcontainers dienen met gesloten deksels aangeboden te worden.

4.4    Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient Opdrachtgever zich ten allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan MKB-afval.nl.

4.5    Containers in eigendom van Opdrachtgever dienen te passen op de inzamelwagen van MKB-afval.nl en mogen deze niet beschadigen.


5.    Uitvoering van de werkzaamheden

5.1    MKB-afval.nl is verplicht de werkzaamheden naar de bepalingen van de overeenkomst op afstand uit te voeren.


5.2    MKB-afval.nl aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor de werkzaamheden vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.


5.3    Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat MKB-afval.nl haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten.


5.4    Opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen, die eventueel benodigd zijn voor het plaatsen van de container(s) dan wel het laden of lossen van stoffen.


5.5    Opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Opdrachtgever draagt zorg, indien noodzakelijk, voor voldoende verlichting en/of overige afbakening van de container met inachtneming van de wettelijke voorschriften, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade, boetes en overige kosten en MKB-afval.nl ter zake zal vrijwaren.


5.6    Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van MKB-afval.nl zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen door of vanwege MKB-afval.nl, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van MKB-afval.nl desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de (afval)stoffen conform de door de Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen de Opdrachtgever en MKB-afval.nl een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de (afval)stoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen.

 

6.        Wijze van aanbieden van (afval)stoffen en ophaaldagen

6.1    Opdrachtgever biedt aan MKB-afval.nl zijn (afval)stoffen op de contractueel overeengekomen wijze aan.


6.2    Een wijziging van de wijze van aanbieden of aanbiedingsfrequentie is alleen geldig indien zij schriftelijk is vastgesteld en door beide partijen is ondertekend.


6.3    De (afval)stoffen dienen zodanig te worden aangeboden, dat uitsteken buiten de container, verlies of wegwaaien van (afval)stoffen wordt voorkomen en dat geen hinder aan derden wordt veroorzaakt. In het geval de container is overbeladen of verkeerd beladen, zulks ter beoordeling van MKB-afval.nl, is MKB-afval.nl gerechtigd de afvoer van de container te weigeren dan wel om extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


6.4    Incidentele wijzigingen t.g.v. nationale of plaatselijke feestdagen, calamiteiten e.d. kunnen door MKB-afval.nl eenzijdig worden aangebracht.


6.5    De afvalstoffen dienen in door MKB-afval.nl ter beschikking gestelde en/of goedgekeurde containers te worden aangeboden.

 

7.    Gebruik  van de containers

7.1    Alle door of vanwege MKB-afval.nl aan opdrachtgever ter beschikking gestelde containers zijn en blijven haar eigendom, tenzij contractueel anders wordt overeengekomen.


7.2    Plaatsing, verplaatsing of verwijdering van de container geschiedt op aanwijzing van Opdrachtgever. De extra kosten van voortijdige verplaatsing dan wel verwijdering van de container op last van Opdrachtgever dan wel van de bevoegde autoriteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


7.3    Opdrachtgever dient de betreffende container te gebruiken voor het doel (het bergen en aanbieden van (afval)stoffen) waarvoor de container is bedoeld.


7.4    In de container(s) mogen geen (afval)stoffen worden gedeponeerd, die de container(s) of andere eigendommen van MKB-afval.nl beschadigen of aantasten.


7.5    In containers geplaatst voor gescheiden inzameling van (herbruikbare) deelstromen, mogen uitsluitend de deelstromen worden gedeponeerd, waarvoor de container is bedoeld.


7.6    In de container(s) mogen geen (afval)stoffen worden gedeponeerd die qua afmeting groter zijn dan de container(s).


7.7    De containers dienen – voor zover zij beschikken over deksels, kleppen of deuren – bij het aanbieden aan MKB-afval.nl goed gesloten te zijn.


7.8    Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat maatregelen worden getroffen om overlast (stank, stof, ongedierte e.d.) als gevolg van gebruik van de container te voorkomen; de containers goed worden beheerd; de containers regelmatig worden gereinigd en zo nodig ontsmet, waarbij inschakeling van een derde partij vooraf schriftelijk door MKB-afval.nl dient te zijn goedgekeurd.


7.9    De containers worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst aan MKB-afval.nl worden meegedeeld.


7.10    Beschadiging aan en vernieling van de container(s) worden door MKB-afval.nl hersteld op kosten van Opdrachtgever, tenzij deze aantoont dat de beschadiging of vernieling te wijten is aan MKB-afval.nl.


7.11    Het is niet toegestaan de container(s) door derden te laten gebruiken, vervoeren of ledigen of deze in onderhuur af te staan, tenzij contractueel anders is overeengekomen.  


7.12    Opdrachtgever is verplicht de container(s) deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.

 

8.     Ledigen van de containers

8.1    Opdrachtgever is gehouden de aan hem ter beschikking gestelde containers(s) door MKB-afval.nl te laten ledigen.


8.2    De ledigingen en/of wisseling van de container zal met bekwame spoed op maandag tot en met vrijdag geschieden., voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften, met uitzondering van de officieel erkende zon- en feestdagen. Opdrachtgever draagt zorg voor een vrije onbelemmerde toegang tot de container op de verharde weg.


8.3    De dagen van lediging of inzameling worden na onderling overleg tussen Opdrachtgever en MKB-afval.nl vastgesteld. Een structurele wijziging daarvan is alleen geldig indien zij schriftelijk door MKB-afval.nl is medegedeeld c.q. bevestigd.


8.4    Indien het overdragen of aanbieden van (afval)stoffen plaatsvindt op het terrein van Opdrachtgever, dient dit te geschieden door de container op de vastgestelde dag van lediging en op de overeengekomen vaste plaats in gesloten toestand en op een zodanige wijze gereed te zetten, dat het voor MKB-afval.nl daarvoor in gebruik zijnde inzamelvoertuig onbelemmerd toegang heeft tot de container.


8.5    Het overdragen of aanbieden van (afval)stoffen dient plaats te vinden aan de openbare weg, dit dient te geschieden door de container op de vastgestelde dag van lediging, niet eerder dan 7.00 uur 's ochtends, te plaatsen op het trottoir zo dicht mogelijk bij de rijweg of bij het ontbreken van het trottoir aan de kant van de rijweg, in gesloten toestand en op de wijze waardoor het voetgangers- en overige verkeer niet in gevaar wordt gebracht, gehinderd of belemmerd.


8.6    Plaatsing van de container op de openbare weg wordt slechts toegestaan op de dag van lediging.


8.7    De container dient zo spoedig mogelijk na lediging van de openbare weg te worden verwijderd.

 

9. Afval bewerkings- en verwerkingsgaranties

9.1         De aan MKB-afval.nl aangeboden (afval)stoffen zullen, zo nodig via een overlaadstation dat over de benodigde vergunningen beschikt, worden afgevoerd naar de bewerkingsinrichting en/of verwerkingsinrichting die de desbetreffende stoffen mag accepteren op grond van een aan haar, door het bevoegd gezag, verleende vergunning.

9.2         Indien (afval)stoffen – met het oog op de gescheiden verwerking ervan – gescheiden worden aangeboden conform de overeenkomst op afstand, zal MKB-afval.nl de desbetreffende stoffen aan die beoogde bewerkings- of verwerkingsgespecialiseerde inrichting leveren.

9.3         Indien de op voorhand bepaalde be- en/of verwerkingsinrichting voor de in te zamelen (afval)stoffen niet beschikbaar of bereikbaar is, is MKB-afval.nl bevoegd de (afval)stoffen naar een andere bewerkingsinrichting en/of verwerkingsinrichting af te voeren en de extra kosten die hierdoor ontstaan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4         Indien de (afval)stoffen niet voldoen aan de specificaties of analyses zoals aangegeven door Opdrachtgever, is MKB-afval.nl gerechtigd de (afval)stoffen te laten bewerken en/of verwerken, als zijnde de juiste (afval)stoffen en de kosten daarvan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

10. Meer- en minderwerk

10.1       Voor buiten de opdracht vallend werk is MKB-afval.nl niet aansprakelijk.

10.2       Wanneer de uitvoering van de opdracht door oorzaken buiten de schuld van MKB-afval.nl niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd is MKB-afval.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

10.3       Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder kosten ontstaan doordat de uitvoering van de opdracht niet in gewone dag-uren kan geschieden.

 

11. Prijzen

11.1        Alle door MKB-afval.nl opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

11.2       MKB-afval.nl behoudt uitdrukkelijk het recht voor de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de overeenkomst op afstand te verhogen, indien de kosten voor MKB-afval.nl toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van stijging van de loonkosten, energiekosten, van de bewerkings- of verwerkingsprijzen of door de (inter)nationale overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

11.3       De kosten verbonden aan de vergunningen, ontheffingen, precario c.a. welke benodigd zijn voor het plaatsen van door MKB-afval.nl ter beschikking gestelde containers, komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.4       De ledigingtarieven en abonnementen m.b.t. rolcontainers zijn gebaseerd op een soortelijk gewicht van 90 kilogram per m3. Bij constatering van overschrijding van het soortelijk gewicht wordt het ledigingtarief en/of abonnement aangepast op basis van het werkelijke gewicht.

11.5       Voor wisseling van rolcontainer wordt een bedrag van € 47,00 (exclusief BTW) doorberekend aan opdrachtgever. Voor afvoer binnen 6 maanden na starten overeenkomst met optie maandelijks opzegbaar van de rolcontainer wordt een bedrag van € 55,00 (exclusief BTW) doorberekend aan opdrachtgever.

11.6       Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft MKB-afval.nl het recht om jaarlijks haar prijzen te verhogen conform het NEA-indexcijfer.

 

12. Duur en beëindiging

12.1   Overeenkomst op afstand worden steeds aangegaan voor de duur van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2  Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomst op afstand artikel 12.3, wordt de Overeenkomst op afstand telkens stilzwijgend verlengd voor een zelfde duur als waarvoor de Overeenkomst op afstand oorspronkelijk werd aangegaan, zulks evenwel met een maximum van 1 maand.

12.3   Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

12.4   Behoudens in het geval dat Opdrachtgever daartoe wegens verzuim van MKB-afval.nl gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst op afstand tussentijds te beëindigen.

12.5   De overeenkomst op afstand tussen Opdrachtgever en MKB-afval.nl geldt voor de (afval)stoffen waartoe een overeenkomst op afstand afgesloten is of waarvoor de dienstverlening wordt uitgevoerd en is exclusief. Opdrachtgever is niet gerechtigd hiervoor een overeenkomst op afstand te sluiten met een derde voor dezelfde (afval)stoffen en dienstverlening, dat gevolgen heeft voor de overeenkomt tussen Opdrachtgever en MKB-afval.nl.

12.6  Opdrachtgever is gehouden om gedurende de loop van de overeenkomst op afstand alle vrijkomende afvalstoffen, zoals omschreven in de overeenkomst op afstand aan MKB-afval.nl aan te bieden.

12.7  MKB-afval.nl is bevoegd om – onverminderd haar recht op schadevergoeding – zonder nadere sommatie de Overeenkomst op afstand door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien en zodra Opdrachtgever in wettelijk verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op afstand, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer Opdrachtgever – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze vennootschap – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.


13.    Onuitvoerbaarheid van de opdracht of overmacht

13.1    Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst op afstand deze door MKB-afval.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die MKB-afval.nl bij het tot stand komen van de overeenkomst op afstand niet bekend waren, heeft MKB-afval.nl het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst op afstand zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering mogelijk blijft.


13.2    Daarnaast heeft MKB-afval.nl het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op afstand redelijkerwijze niet te verwachten waren en/ of buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.


13.3    Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en/of buiten de invloedssfeer van MKB-afval liggen, ook wel omschreven als overmacht, wordt mede verstaan natuurrampen, belemmeringen door derden, het niet voldoen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of oproer, oorlog of oorlogsgevaar, alsmede de invoering van maatregelen en/ of voorschriften van overheidswege.


13.4    Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst op afstand tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één van partijen recht heeft op vergoeding van door de ontbinding geleden of te lijden schade.


13.5    Indien MKB-afval.nl bij het intreden van de overmacht haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. de gemaakte kosten.


13.6    MKB-afval.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid, die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

14.    Aansprakelijkheid

14.1    MKB-afval.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.


14.2    In het geval de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal: het factuurbedrag beperkt tot de waarde van de betreffende prestatie of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie; bij levering in termijnen, het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie.


14.3    In afwijking van de voorgaande leden moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade en/ of gevolgschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is MKB-afval niet aansprakelijk. MKB-afval.nl is niet aansprakelijk, indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.


14.4    Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle cascoschade aan de container, waaronder begrepen brandschade, alsmede voor verlies, diefstal, graffiti en vervuiling daarvan. MKB-afval.nl is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect ontstaan tengevolge van defecten of gebreken aan de container of onderdelen daarvan zoals hang- en sluitwerk, dak-, vloer- of binnenbekleding van de container.


14.5    Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het in de container geladen materiaal. Opdrachtgever zal MKB-afval vrijwaren tegen aanspraken van derden, boetes, overige heffingen en schades, waaronder begrepen milieuverontreiniging voor zover teweeggebracht door de in de container geladen materialen en onjuiste plaatsing. Indien bij aanbieding van (afval)stoffen blijkt, dat de container afvalstoffen bevat, die volgens dit artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is MKB-afval.nl bevoegd de container terug te voeren naar opdrachtgever of zorg te dragen voor een adequate afvoer naar een andere afvalverwijderingsinrichting. De (extra) kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de (afval)stoffen en/of doordat de (afval)stoffen niet overeenstemmen met de etikettering op de container en de daarbij behorende documenten en/of doordat de (afval)stoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel.


14.6    De termijn waarvoor de opdrachtnemer voor schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot één jaar na de schadebrengende gebeurtenis c.q. het ontstaan van de schade. Na verloop van die termijn vervalt ieder recht van opdrachtgever om opdrachtnemer aan te spreken.

 

15.    Betaling

15.1    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is aangegeven.


15.2     Opdrachtgever is gehouden zelf voor betaling zorg te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling (namens hem) door een derde te laten uitvoeren.


15.3    De voor huur en een abonnement verschuldigde vergoeding wordt maandelijks, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen, bij voorruitbetaling aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


15.4    Correcties op abonnementen en vergoedingen gerelateerd aan het feitelijke gebruik van een product en/of dienst worden maandelijks, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, achteraf bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.


15.5    Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze steeds plaats te vinden 30 dagen na de factuurdatum van elke termijn factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is aangegeven.


15.6    Tevens is MKB-afval.nl gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten.

 

16.    Klachten

16.1    Binnengekomen klachten zullen op de datum van binnenkomst worden geregistreerd.


16.2    Op ingediende klachten wordt z.s.m. doch in ieder geval binnen twee werkdagen na het indienen van de klacht, gereageerd door of de klacht op te lossen of contact op te nemen met de klager.


16.3    Klachten over facturen dienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij MKB-afval.nl te zijn ingediend. Na deze termijn van 30 dagen wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met (de hoogte van) de in rekening gebrachte vergoeding. Als Opdrachtgever een bezwaar heeft ingediend moet hij blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen uit elk product en/of dienstverlening.

 

17.    Veiligheid en milieu

Opdrachtgever dient ter zake van de door hem aan MKB-afval.nl - ter uitvoering van werkzaamheden door MKB-afval.nl – opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of MKB-afval.nl geldende arbeidsomstandigheden, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

 

18.    Ontbinding

18.1    Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op afstand vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot MKB-afval.nl richt, zal hij te allen tijde eerst MKB-afval.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.


18.2    Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakomen van zijn verplichtingen.


18.3    Indien MKB-afval.nl instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle schade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties en heeft MKB-afval.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

19.    Overdracht; vertegenwoordiging

19.1    Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van MKB-afval.nl niet toegestaan rechten en verplichtingen uit of samenhangende met de met MKB-afval.nl gesloten Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk aan derden of aan haar gelieerde bedrijven over te dragen, tot zekerheid te verbinden, dan wel op andere wijze te bezwaren.


19.2    Opdrachtgever is niet gerechtigd om een derde te machtigen om zijn belangen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te behartigen, noch is opdrachtgever gerechtigd om zich ter zake door een derde te laten vertegenwoordigen.


19.3    Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de overeenkomst op afstand alle bij hem vrijkomende afvalstoffen die omschreven zijn in de overeenkomst op afstand aan MKB-afval.nl aan te bieden.


19.4    MKB-afval.nl is bevoegd de rechten en verplichtingen uit een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op afstand over te dragen aan een derde en Opdrachtgever stemt op voorhand in met zodanige overdracht, tenzij Opdrachtgever aantoont, dat deze opdracht Opdrachtgever in materiële zin benadeelt.

 

20.    Toepasselijk recht

20.1    Op alle Overeenkomst op afstand tussen MKB-afval.nl en Opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.


20.2    Indien Opdrachtgever en MKB-afval.nl van mening verschillen over de interpretatie van de Overeenkomst op afstand of deze Algemene Voorwaarden wordt in eerste instantie getracht in onderling overleg tot overeenstemming te komen.


20.3    Indien hiervoor bedoeld overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

21.    Gedeeltelijke nietigheid / omzetting

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, blijven de Overeenkomst op afstand en deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

 

22.    Coulance/geen rechtsverwerking

Indien MKB-afval.nl uit coulance of uit andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens Opdrachtgever geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerkt MKB-afval.nl daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


Kunnen wij u helpen?

Naar onze klantenservice